برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد

دل نوشتئیا لری احد رستگارفرد