برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: فصل نومه متارخ خورموه

جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦
احـد رستگار فرد

اولی شماره فصلنومه متارخ ( اولی روزنومه مصخوص خورموه ) و همت موسسه متارخ خورموه و قری ده بچونه شهره خورموه چاپ و پشخ بی . ار باهایتو مئ تونئت ده روزنومه فزوشئا خورموه بسونئتش .

اشنفتمه هه وی زی یا  هم سایتش موفته وه ره .

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.

:: عئد مارکي

سه‌شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٦
احـد رستگار فرد

سلام

دونم قیمیا گوتنه : جومه دما عئد سی گله منار خوه .

اما خو مه موهم دما عئد هر وقت عئد مارکی بکی روزت نو موه و عئدت مارک . خو ایسه :

عئدتو مارک با .

بهارتو مینه بهارئا.

سال و ماه نوتو وه مارکی .

ایشالا سال خوئئ بوه سی همه تو .

سال پر برکتی .

ار ای روزئا کم مئنویسم سی یا که خئلی دسگیر و پاونه خط لور بیمه .

الو هم ها فونتئاشه مئ سازم .

سالم و تن دروس بایت هرجا که هئسئت .

ممهمتو وه دس خدا . خدا دئاره سرتو با .

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X