برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: جونی ...

پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦
احـد رستگار فرد

جونی زه وه قئم ....

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X