برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: « نئاز»

چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦
احـد رستگار فرد

خدایا !

وض حق شؤگار تارت

وض حق آسارئا کض بئ شمارت

وض حق بارون ؤ برف زمسو

وض حق لیسک افتاؤض چلض تاوسو

وض حق محمد ،

فاطمه ؤ آل علی

وض حق کلوم حق ات ، قُرضُنضٍ نبی

وض حق

مضر ؤ مض ؤ آسارض

وض حق شفق ؤ تنگظاتض ائواره

وض حق باد بئار

وض حق اؤرض بهار

وض حق نیر تش تریشکه قارچ درآر

وض حق مردمونکه دیندارض وا نماز

وض حق دلض سُختض اهل راز و نئاز

قسمت مئ ضم

وی کش ماتیض شؤ

قسمت مئ ضم

وو نون ؤ نمک بَضر مئمو

ار صلا دونی انجوم کار

که تو خشنود مویی ؤ

مض رسگار

ار دونی که راصًیضن دا ؤ بوه

هالو ؤ حاله

تاته و عمه

ار دونی ، نئ دض مئنش حرف و حدیث

بزمم نمیرن همالون خبیث

ار دونی بئ مشکل ؤ وبال

اردونی ؤ نرمی که باد شَمال

ار دنیا دض اراده تونه ؤ چنونض که مئ حای

ار راس کض مض نوکرم ،

تو آقایی و شای

بکو بختن وه یارم

و خوشی بگوارضُ روزگارم

حاستض دیرض دلمض بئار وا دیار

کض دئ دض درد دل ، بیمه پژار

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.

:: « کُلض »

چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦
احـد رستگار فرد

کُلَم

چویی نئ

تا وا چؤکظ ؤ درک ؤ تئظا

بلنگــًئاش وایک پضون بیرا

کُلَم

ده برد نئ

تا وا نوک ؤ زٍوُنض تئشضَ

دم ؤ ظؤ تلاشض یاش ، ری یک بنیشض

کلم

کٍردض ، وای ؤ آؤ ؤ خاگ ؤ تشضَ

کلم

ده خَرض آ

همض جاش یض دس

چٌین دس گیرو ، دس نُم دس

همض سیکیاش هنا رس

کُم وه کُمٍش کلوا

ری رٍفَیاش نالض تال ، نشنفتض دنگــًض کمُنچض

همض جاش خش حرف

همض حرفیاش شیری ، نیشض نیش جونض

گُلَض وه گُلَش ، گظ وارو

چار چٍمٍکٍش ، نو چَشمض 

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.

:: « شو کٍز »

سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦
احـد رستگار فرد

شو کٍزضِ !

اُمایی وا مئ

نٍشٍسی وض تضم

شو نٍت کز کردی

دَم نضٍ گُشَنی

سٍفرضِ -  بَنی - دل نضِ وَنی

- دض ظامردو - دض نامردو  نالنی

شو کزض !

بمیرم سی او بارض لؤیات

گٍررضَ دٍم رت

جونم دٍرا ،

چَمٍم دٍرا ،

نینٍم ، ظف ظفض اَسٍرئات

شو کزض !

شرمض دظم زئاده

ار دظ واشونم چض فایٍدَض

وژم خاص مذُنئض

غمت کم نٍمَکه

ار بوشم ارئنت

اما بٌیظا بذُنئ

وض تِرنض دسگیری ، دسبرارئ

اُمام تا سٍر آسونت

          کویام مٍن در آغظ

          خدای وژض مذُنئ

          هر او گررض ، هماری

          حتن وظا وض دینم

          ئی دسیلض پتی نم

          کتم ، شو وض شونض پاسارضظ

          سرد و غمین و پر هناسض

حنض گظ آوردم وض حنض

          شرمم مئا وظا

          وه رنجض دس بوض یا

وض تاظ گئس دایا

          وض بریقض آسارئا

          دی کم دسیم پئایا

شمشئر آباد - خورموض

پسی نض 10 رو منض وه اول قهار – سال 1382

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.

:: « برارونض ظّرم »

دوشنبه ٧ آبان ۱۳۸٦
احـد رستگار فرد

برارونض ظّرم !

وا راس ورئسئت

دئت تک دض يک ، پايار بهئسئت

گَنض دؤرو نض مو

نا هُمارض

زمي سفتض

زمو وامو وض جنگــًض

مسلمو !

آسمو سلمو بيض

ناسازگارض

تفنگــً بئ دنگــً

کضّسارُنض مو ، بئ پلنگــًض

نشسض آساره وو سرض تؤل

آورده وريک تيض نض خدا

تپسض دو سيکض فلک بئ کش ؤ بئ قؤل

کپسض تّشمال ؤ برسض لوتي

اشکسض تال ؤ درسض پوسض دّهّل

چش بّرئم ده همض

بئ رّشَت و بئ نئاز

بئ که بکئم وه کسئ لالکض حاس

بکوئيم پا دض زمئ

بزنئم دس دض زُني

ورئسئم وا راس

بئ منت قصاؤ و قاصًي
بزنئم تک دض يک ، پايار بهئسئم

يکاگير بکنئم

بوئم هُم دنگ

هُم زوو وا يک بُحونئم :

" هرچئ دارئم ، هر چئ نارئم

ئي خدا دشض وض مو "

ناحاشتض کض خومو بئترض

دو پئشکشي دؤر و زمو

هرچئ دارئم ، هر چئ نارئم
ده يک دارئم

ار بميرئم ، بئتره تا سر وه غريوض بسپارئم

کٍرَم ار نئ ده فلک

وا بختمو هم نارض کارئ

بوض کشتض مو ار نئ

ناره وامو هم دوسي ؤ دس برارئ

هرچئ دارئم ، هر چئ نارئم
ده يک دارئم

ار بميرئم ، بئتره تا دل وه غريوض بسپارئم .

خورموض  
نصمض دل شؤ ،  6 رو  ده تل تکو رتض

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X