برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: « هنا رس »

پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦
احـد رستگار فرد

باریک بیمض سیت

چی دیکض او تال

اُفتامض وض مرده دی سیکض بازار

[ غریو ؤ خارزار]

عمر ؤ جٍوُنیم

            رتن دض دسم

            [ نئیام شو ده نتارت ]

            اِضِ کظض کَسم !

نض وام دئاری

نض وام تو یاری

نه وا دئارم سرئ مئ یاری

دض صؤ تا ائواره

[ وا آه ؤ ناظه ]

وض خدا مئ یارم داد

دض تاؤض بئ کسی

دو سٍیظض چشئیات

ژونت وض جُنٍم *

بئ تؤ نَمُنم

دض غم دیریت

            سئ بی سخُنم

تا که بمیرم

            ای نریژادم ! **

هض های وض ویرم

نمئ ری دض یایم

گری بئیا بشی تضم

            سئظ کو خوت سوختی مض

                                    چی گنمض دضم

اض گظ ار بئیایی

            بهار مئیا وض حُنض ام

            دض ویرم مئ رن ، غمئیاکض کؤنم

دض سر میرم جو

[ آزا موضم مض ]

            ور مئ سٍم واراس

            دؤرت مئ گردم

                        دض چپ و دض راس

هم عمر ؤ هم جوُنیم

تض نی اض هنارسم

مئ نم دض نتارت اض کظض کسم

عمر ؤ جوُنیم ار بئیایی وض دسم

-------------------------

* ژو :  درد

**  نریژاد : مغرور و متکبر و خشک و سرسنگین و بی رحم و سنگدل 

Baarik bima sit

   Chi dike u taal

Oftama ve morde di sike baazaar

         [Qariv ou xaarzaar]

Oumr ou jevonim

   Raten de dasem

   [neyam sho de netaaret]

   Eh kolle kasem

Na vaam deyari

Na vaam tou yari

Na vaa deyaarem sarey mey'yaari

De sou ta eyvaara

  [vaa aah ou naala ]

   Ve xodaa meyarem daad

   De taaowe bey kasi

   Du seylle chasheyaat

Jhonet ve jonem

Bey tou namonem

De ghame dirit

Sey bi sexonem

Taa ke bamirem

     Eh narijhadem

          Heh haay ve virem

          Nemeyri de yayem

Gerey bey'yaa bashi tehm

         Seyll ko xot soxti ma

                         Chi ganemeh deym

Eh goll ar bey'yaayy

      Behaar mey'ya ve honam

      De virem meyran , ghamey'ya keh kounam

      De sar meyrem jo

      [aaza muem me]

       Ver mehsem vaa raas

       Douret meygardem

                  De chap ou de raas

Ham oumr ou ham jevonim

Touni eh henaarasem

Meyne'msho de netaaret eh kolle kasem

Oumr ou jevonim ar bey'yayy ve dasem

 

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.

:: « تقاس خونی »

شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
احـد رستگار فرد

صؤ سحر

دما افتاؤ زنو

هض کض اومای

 

جومض مض بئضر

نومض مض بُحو

 

درد دلم

خط وه خط وا ریش نوشتض

 

نومض نض وردار وا جمع دوسو

قاصؤده!  رو ویر او ملک لرسؤ

 

دالکض مض بجور دو وره تاؤض

وی نشو کض سٍروش

سرموض ؤ کارش لاؤه لاؤه

 

نومض نض تض سیش نُحو

خُش داره سوادش

بینض ار ریشم خط وه خطش واش دئاره

خُش مُحونض

دو دل ؤ جو موض مئاره

 

قاصؤده

مزگانا بوض حلالت

ری گشونض هم دش بسو

نیش جونض کر و برارت

 

دالکض !

بوضِکض بئ برارم

روزگارم چئ بختکم حردض گرئ

بَنٍسض رضم

شؤگارم بئیار ؤ دو کول وه کمینض

خوم تک و تنئا

دشمنو هزار هزار

کافر نینض

 

غریوُ دؤرم گرئتن

صد هزار آیم تفنگــً چی

صد دستض توپ ؤ تپارض

وا صد قطار مسلسل

وا صد میشک ؤ طئارض

اگــًض بختم چارض ناره

گنمیام سوختنض

وشت باروت وم مئ وارض

دشمض ها دض پنض* نه وام دئارض

 

چش وه هرجا مئ شونم

کس سر ور نمئیارض

 

شنگــً وض کُم ظا بپوقنم

ظش تروئتئ * وا زمی بونض ؟

 

شمشئرم نَبُر

کمونم بئ تیر

بردکم ضم بئ نشونض

 

منجولض * منی دو چال بئ براریم

دردت وض جونم های کجا دی مئنض در  آریم

 

کار آسمونض ای زخم کاریم

دسض مض نئ ار افتایض خنض زاریم

 

چّکٍسض درک ده تشنی

تیر ده رو

سوختض سٍخُنم

 

هوا سرد ؤ زمی سرد ؤ زمو سرد

جٍرگٍم * تیر داغی دو آسمو حرد

 

دلم غمی

رگم بئ خی

لؤیام چی دس ؤ پام زرد

 

دئوه خونض بوه یاکم رت وض تاراج

لامردو کمو من زئر قِقاج

 

کولا رمسض

حنض درچوقسض *

 

نارم لئزئ * زمسو دش بکنم خاؤ

گرمض سئرم حفتٍسض وا زئر یخ آؤ

 

کض یا سیم دوار وض کول

اؤرئا سیم چارشؤ گرئض

بردئا روارو سیم مئ گرئون

بظیا سیم برگ مئ رئزن

 

دالکض نازارم لرسؤ !

سر ؤ جونم وه قربون تض

 

دار و ندارم وه خرضٍ چشئات

ری نکض

شین نکو

نکض دشمض بوض شاد

 

دی تنگــً

تک وتنیا

جونم ار دراوما

 

ظار * سردم ار بئ کس وض زمینض

ظش * ریشم ار غلطو وه خینض

 

سض کو هنی غیرت لر زننا آ

هنی شئر خوضرنم وه ری صد غریوض پئاضن

دما مض هزار هزار کت و گل ونی وه سر سوار مئاضن

سوار چکمض چرمی ده پا

برارونض لرم مئاضن

همه اونو کض " خیلئ پیا ضن

گوضلض زنبور

علی ممد و صیفور

جائ نرضده کناری

ها وا سر جاش مناری " *

 

ونو که صدصد هزارن

ونو کض هر کومض شو ری صد سوارن

ونو که وا کَلک بلی * عمرئ سر مئیارن

 

کر و دت

همض شمشئر وض دس شو

چئ افتاؤ برق مئ زنض لغوم اسب شو

 

ونو کض هُم دنگــً مُحونن وا ساز دؤ پا

سی همض غریوض یا کض بئ وفا

 

" غریونض ! وه

هلگــًً * زنئتو نض وض

ایسض بگیرض

 

اری تقاس بگیره

تنگ زاهد شئرض

 

مردومنض !

لر سخت تقاس گیره

بوض کشته هر کض با

یا جو میره یا می میره

 

بار الاها !

کاری نکی افتاو نشینض

جنگــً لرو سر گرت

غریوض سئاه زمی نض

کافر نیینض

 

غریونض شین نکنئ تو

دنیا هض چنینض

وشت باروت تش گظض حق تونض

 

قی اوفتا وه او لرسؤ

دو داداوض تا تنگ لالی

غریو زاری مئ کن سی

غریو ورداری "

 

****

 

1 -  پٍنضَ : پٍناگا ، سنگــًر ، جایی که دش قایم موضن  ، پنض دیوار = پشت دیوار

2 -  تروئت : ره گیر ، کسی که سر ره وه مردم میره و غارتشو مئ که ، حرومی ، غارتی

3 -  منجولض : نومض اسب یکی ده خان ئا بیض .

4- جرگ : جگر

5 – در چوقس : چئ که تومسض بوه ده یک ، ساختمونئ که در جا خوش رمسض بوض .

6- ظیز : جایی که وش پنا بئارن . حنض .

7 – ظار : بدن آیم

8 – ظش : لشت ، بدن بئ جون و بئ نزگ .

9- کُتئ ده شضرض « رستاخیز مچ سلیمون » اوسا داراؤ افسر بختیؤری

10 – کلک بلی : نونئ که وا آردض بلی مئ کردنض .

11- هلگـــً : سئ دؤ ، سگ دؤ ، سئ کض ده ترس مئ دؤه ؤ زونش مؤفتض وض در

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X