برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: مرده 3

یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧
احـد رستگار فرد

:: بہت وہ ڸری ::

 

وه گۈش قمتار (1) نئ رسہ دنڱم

وه چش دال نئ یایہ رنڱم

 

دہ میش ہم نئ گرئزئہ ده ور پایام

بُردہ کرم مُردہ ڸؤ خنہ یام 

:: Phonetice ::

 

Ve gosh-e qamtär ney-res-a danŋ-em

Ve Chash-e däl ney-yä-ya ranŋ-em

 

Deh mish ney-goreyzeya de vare päyä-m

Borda kerm-e morda ľeuo-xana-yäm 

همہ نوشتہ ...

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X