برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: نشی

یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۸
احـد رستگار فرد

وا تؤنم!

شلال بیہ وه ری زمی

مشی اشی!

نشی مشی

نشی، نشی، نشی، نشی

Vä teuo-n-em!

Sheläl bia ve ri zemi

Mashi ashi!

Nashi mashi

Nashi, nashi, nashi, nashi

همہ نوشتہ ...

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X