برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: دل پۈرہ 1

شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸
احـد رستگار فرد

بایت وفا دار بمونم.وه تہ، وه خوم، وه ره، وه ره مو، وه مزلئ ڱہ ها رؤہم وۈچہ.
بایت پایار بمونم.سی تہ، سی خوم، ده رمو، سی مزلئ ڱہ ها رؤہم وۈچہ.
بایت رنج بکشم، غصہ بحورم، عذاؤ بینم، اما خوم بمونم.
سی تہ، سی خوم، بنئرہ صؤئ ڱہ مئ آ، چش وه ره زڸئ ڱہ مئ زنہ.
وه خاطرہ رہئ ڱہ گُارنمہ، ره ئی ڱہ رتیہ، ره مو ڱہ برنئمہ.

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X