برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: داره تنیا

شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
احـد رستگار فرد

دارکہ تنیا

ارجنہ تؤکہ کؤ

وئ دمہ آؤ

پڸ شئوسہ شؤ

همہ نوشتہ ...

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X