برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: تمارزۈ

پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
احـد رستگار فرد

تمارزۈتن بنئ ده قاؤئ

بنئش ری آخرین کؤ

کهفقط بینیش

چون تمارۈز هہ دل آرزۈ مئمونہ

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X