برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: زی مئام

پنجشنبه ٩ آذر ۱۳۸٥
احـد رستگار فرد

 

گر خہری بزہ

هیسہ مئیام

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X