برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: انگه برد نوشته

جمعه ۸ دی ۱۳۸٥
احـد رستگار فرد

عسکه مدالی که ده ريش انگه بردنه ساختمه

ده وقتئ ای قالوه آخری نه نئامه سی برد نوشته . هه ها وم موهن که : کرکه تو زئره برد روی په فامیلیی وا هیتلر داری . موهم سی چئ ؟ موهن چون انگه ای وبلاگت چی انگه ارتش آلمونه .ای عسکئ نه که نئامه ایچ خو سیل بکئتو . یه عسکه یه ( دوکمه ) مدالئه هئنه ۴۰۰۰ سال پئش که ده لرسو پئاش کردنه . معروفه وه درخته زنه ای - موهن اوسنئا مردم وه سره یه بینه که برکت داره و دئ حرفئا ار عمری بوه دماترئ بئشتر دش سیتو موهم . اما ایسه خدا سر شاهده شما که ای عسکنه دیتونه بویت ....

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X