برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: نرو تنیا

یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥
احـد رستگار فرد

به اون گلی مه ان دو شهر ارمز
صو سفید و ظهر بنوش ایواره قرمز
به ایمه چنارکه او سره گردآو
ای همه پاپوش قصاو دش میروون آو
بوریت ای گیسیامه واکار بیجام
ترک دوس کردم و واناکس در اوفتام
بلبلی دو مرغزار میگوت و دوراج
باغوو حونت خرآو گل رت و تاراج
بیا نرو بیا نرو تنیا میمونم
بیوفایی کم بکو همه کسونم
بیا نرو و گرمسیر او فصل گرما
بیا ریمو و خورموه و سیل صحرا
بختکم د همه لا رته د کوره
چی کو برف پوشنی بی راه لوره
بار کنیت تا بار کنیم دی ملک دلگیر
تو د غصه مه د حسرت وایک بوییم پیر
بی براری کشتمه داغش ها د جونم
کور بیه هر دو چش ام لال بیه زونم
برد کو بی و گل و هه و گل اوما
مردمو والا زنیت هه سی مه اوما

 

الهام

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X