برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: آ بابک غريو تن دروس بای

دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥
احـد رستگار فرد

داش بابک ممنونم . غريو تن دروس بای . خدا دئاره سرت با .

نويسنده: بابک

دوشنبه، 25 دى 1385، ساعت 12:58

امروز سی اولین بار مهمون وبسایتتو بیم.دم همتو گرم.حال کردم.
دلم پل میره
چی طفل نایو
اسر میواره
چی اوره بارو
میا روم خورموه
وو شهر یارم
دل خوشی کی دی غروت دارم
مزلت خیر

E-mail:  babky20@yahoo.com 

URL:  وارد نشده است

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X