برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: متل باز

شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٥
احـد رستگار فرد

چئ موه تو متل باز بئایی وه حونه ی مه

بونی دس ده ملم بنی سر وا شونه ی مه

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X