برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: شعری ده آی ايزد پناه

یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٥
احـد رستگار فرد

نويسنده: مهدی

يكشنبه، 1 بهمن 1385، ساعت 0:17

سلام داشی
دِل اَر دِلِه فقیرِه من و چَش، چَشِه تُؤنَه
دُنِم، زِه تیر سِئل تو جُو بِئر نِمئ کِنَه
چَش اَر چَشِه خُمارتُنه و دِل، دِلِه مِنَه هر جا چَشِت روهَ دِل مِه وا چَشِه تُؤنَه
چَش مَس،خُمار چَش،تو نِئل دِله مِه مَس بَکَه
دیوُنَه اَر کِه مَس بَکَه پَروا نِمِئ کِنَه
دوس دوسَه، دُشمِه دُشمنِه،اما تو کُمشُونی
خَنَت اگر زِه دوسیَه، سِئل سِئله دُشمِنه
چی آهو رَم نَکو کِه نَکَه رَم دِه مِه دِلِم
سایه کِه ها دِه پُشتِه سَرِت وَه دِل مِنه
گیرم «صفا» کِه چولِه تُنِه تِه خدا بَکَه
اَر مِه تُؤنِه دیمَه کِه خدا هَم وا لا تُؤنَه
شعر ده استاد حمید ایزدپناه (صفا)

E-mail:  وارد نشده است

URL:  veys.blogfa.com/

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X