برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: فصل نومه متارخ خورموه

جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦
احـد رستگار فرد

اولی شماره فصلنومه متارخ ( اولی روزنومه مصخوص خورموه ) و همت موسسه متارخ خورموه و قری ده بچونه شهره خورموه چاپ و پشخ بی . ار باهایتو مئ تونئت ده روزنومه فزوشئا خورموه بسونئتش .

اشنفتمه هه وی زی یا  هم سایتش موفته وه ره .

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X