برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: « تقاس خونی »

شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
احـد رستگار فرد

صؤ سحر

دما افتاؤ زنو

هض کض اومای

 

جومض مض بئضر

نومض مض بُحو

 

درد دلم

خط وه خط وا ریش نوشتض

 

نومض نض وردار وا جمع دوسو

قاصؤده!  رو ویر او ملک لرسؤ

 

دالکض مض بجور دو وره تاؤض

وی نشو کض سٍروش

سرموض ؤ کارش لاؤه لاؤه

 

نومض نض تض سیش نُحو

خُش داره سوادش

بینض ار ریشم خط وه خطش واش دئاره

خُش مُحونض

دو دل ؤ جو موض مئاره

 

قاصؤده

مزگانا بوض حلالت

ری گشونض هم دش بسو

نیش جونض کر و برارت

 

دالکض !

بوضِکض بئ برارم

روزگارم چئ بختکم حردض گرئ

بَنٍسض رضم

شؤگارم بئیار ؤ دو کول وه کمینض

خوم تک و تنئا

دشمنو هزار هزار

کافر نینض

 

غریوُ دؤرم گرئتن

صد هزار آیم تفنگــً چی

صد دستض توپ ؤ تپارض

وا صد قطار مسلسل

وا صد میشک ؤ طئارض

اگــًض بختم چارض ناره

گنمیام سوختنض

وشت باروت وم مئ وارض

دشمض ها دض پنض* نه وام دئارض

 

چش وه هرجا مئ شونم

کس سر ور نمئیارض

 

شنگــً وض کُم ظا بپوقنم

ظش تروئتئ * وا زمی بونض ؟

 

شمشئرم نَبُر

کمونم بئ تیر

بردکم ضم بئ نشونض

 

منجولض * منی دو چال بئ براریم

دردت وض جونم های کجا دی مئنض در  آریم

 

کار آسمونض ای زخم کاریم

دسض مض نئ ار افتایض خنض زاریم

 

چّکٍسض درک ده تشنی

تیر ده رو

سوختض سٍخُنم

 

هوا سرد ؤ زمی سرد ؤ زمو سرد

جٍرگٍم * تیر داغی دو آسمو حرد

 

دلم غمی

رگم بئ خی

لؤیام چی دس ؤ پام زرد

 

دئوه خونض بوه یاکم رت وض تاراج

لامردو کمو من زئر قِقاج

 

کولا رمسض

حنض درچوقسض *

 

نارم لئزئ * زمسو دش بکنم خاؤ

گرمض سئرم حفتٍسض وا زئر یخ آؤ

 

کض یا سیم دوار وض کول

اؤرئا سیم چارشؤ گرئض

بردئا روارو سیم مئ گرئون

بظیا سیم برگ مئ رئزن

 

دالکض نازارم لرسؤ !

سر ؤ جونم وه قربون تض

 

دار و ندارم وه خرضٍ چشئات

ری نکض

شین نکو

نکض دشمض بوض شاد

 

دی تنگــً

تک وتنیا

جونم ار دراوما

 

ظار * سردم ار بئ کس وض زمینض

ظش * ریشم ار غلطو وه خینض

 

سض کو هنی غیرت لر زننا آ

هنی شئر خوضرنم وه ری صد غریوض پئاضن

دما مض هزار هزار کت و گل ونی وه سر سوار مئاضن

سوار چکمض چرمی ده پا

برارونض لرم مئاضن

همه اونو کض " خیلئ پیا ضن

گوضلض زنبور

علی ممد و صیفور

جائ نرضده کناری

ها وا سر جاش مناری " *

 

ونو که صدصد هزارن

ونو کض هر کومض شو ری صد سوارن

ونو که وا کَلک بلی * عمرئ سر مئیارن

 

کر و دت

همض شمشئر وض دس شو

چئ افتاؤ برق مئ زنض لغوم اسب شو

 

ونو کض هُم دنگــً مُحونن وا ساز دؤ پا

سی همض غریوض یا کض بئ وفا

 

" غریونض ! وه

هلگــًً * زنئتو نض وض

ایسض بگیرض

 

اری تقاس بگیره

تنگ زاهد شئرض

 

مردومنض !

لر سخت تقاس گیره

بوض کشته هر کض با

یا جو میره یا می میره

 

بار الاها !

کاری نکی افتاو نشینض

جنگــً لرو سر گرت

غریوض سئاه زمی نض

کافر نیینض

 

غریونض شین نکنئ تو

دنیا هض چنینض

وشت باروت تش گظض حق تونض

 

قی اوفتا وه او لرسؤ

دو داداوض تا تنگ لالی

غریو زاری مئ کن سی

غریو ورداری "

 

****

 

1 -  پٍنضَ : پٍناگا ، سنگــًر ، جایی که دش قایم موضن  ، پنض دیوار = پشت دیوار

2 -  تروئت : ره گیر ، کسی که سر ره وه مردم میره و غارتشو مئ که ، حرومی ، غارتی

3 -  منجولض : نومض اسب یکی ده خان ئا بیض .

4- جرگ : جگر

5 – در چوقس : چئ که تومسض بوه ده یک ، ساختمونئ که در جا خوش رمسض بوض .

6- ظیز : جایی که وش پنا بئارن . حنض .

7 – ظار : بدن آیم

8 – ظش : لشت ، بدن بئ جون و بئ نزگ .

9- کُتئ ده شضرض « رستاخیز مچ سلیمون » اوسا داراؤ افسر بختیؤری

10 – کلک بلی : نونئ که وا آردض بلی مئ کردنض .

11- هلگـــً : سئ دؤ ، سگ دؤ ، سئ کض ده ترس مئ دؤه ؤ زونش مؤفتض وض در

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X