برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: « زٍضٍم »

دوشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٦
احـد رستگار فرد

 

گرئ بو بنیش وه تضم

وه چم وژت بّین

زئیض ذؤقت اض دل ز ضم

 

جو بئ قرار

هوش نوض دارت

 

دل ملک تؤنض

شُضُ چارک دارت

 

تؤمض غمم ونیض

وض خینض دظ آؤش مئضم

تا نحّشکئض مضرت چی گنمض دضم

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X