برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: بـنـئــر

سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦
احـد رستگار فرد

:: بہت وہ ڸری ::

بنئرہ(1) تؤ منم، عًمرم دہ دس رہت

دہ پا آز ؤ دہ ڸش جو نؤ دہ سر

هۈش ؤ هوس رہت

:: Phonetice ::

Baneyra teuo man-em, euomr-em de das ra'at

De pä äz euo de ľash jo neuo de sar

hush euo havas ra'at

(1) بنئره : چش وه ره ، مندئر

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X