برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: مزله نو ( منزل نو )

یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٥
احـد رستگار فرد

سلام

شؤ همتو وه خہر ؤ خوشی .

هایت ده شؤ سئ ، اما ریتو وہ خیرہ.

شؤ جؤما خہر امواتتو ، خہر اسیرون خاک، خاک وشو خور نئیه . کسئنه غیر ائما نارن . ائما جوُنئا ای دوره هم که ماشالا هزار ماشالا چش دؤشمه بپۈقئیه خہلی وشو مئرسئم ؤ خہراتشو مئ کئم. کس ؤ کاردار ؤ بئ کسشو فاتحہ، وه هر زون ؤ هر دینئ کہ دارئت، بوهونئت. اڱہ ثواؤتو بۈہ .

خو ایسه، آ برار ؤ خوہرئا بد نییہ. عمرتو وه دنیا با، برقرار ؤ پایار بۈئت. حرفئ منی تؤکہ ای دلم، هر چئ کردم، کہ ایسه نؤہم ؤ بنئمش دماترئ نوی که نوی. خوتو دونئت ڱہ ای روزئیا هر بچه ڱ..ین نشًستہ،  کس ؤ ناکسئ ده ڸا ور مئ سہ دی پسایی ڸاپردنڱی وه ائ ڸریا بئ زونہ، زوبسہ مئ شونه. ائما ہم ڱہ هہ هایم ده مردم داری ؤ غریو پرسی. اما ده وه گمونم ای روزگار نه وقت ای کارئیاہ. هر کہ گُت اه یا نه مئ حا چارتا بنی ده بارش. تا گڸئ هنی دی سقلیا نکہ.

سرتونم مئیارم وه درد ( دونم ایسه ها ده دلتو مؤئیت اکه چنه بئیری کر چنی چنه مئ زنی . ) اما یه چی هنی هم منه  که بوهم و خلاص . نه وام بی نه دس ؤ دلم کومسن رتم حونه ی نۈ کردم . که گردش ده دم ڸری با ، دیسه وا دما ہم ڸریامہ دۈچه مئ نویسم  .

یہ ہم آدرؤسہ شه ار حاستئ تو        :  www.barrd.persianblog.ir

شؤتو وه خوشی بگوارئہ

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X