برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: تنیایی

جمعه ۱٥ شهریور ۱۳۸٧
احـد رستگار فرد

نشئسه برد تنیایی وا سره رهم نئ خوره جم

خَشِم سی تشه که باروت، سوختمه غم مردم

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X