برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: قہ باریک

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧
احـد رستگار فرد

قہ باریک

گردٍه بُلہ

چم ؤ برم کال ام

 

زلف کڸئڸ

لؤ نازک

پَر ؤ پۈس زلال ام


تیلہ تَرٍم

تیلہ دت ام

ڸئڸہٍ نازارہٍ نۈ سال ام

 

هام وہ طمات

بلکم بئیایی وہ بالوش

جونہ دل ام! خنہ ات خوش آؤ ؤ رنڱہ

 

دٍم مئ گُرئزی

چی کؤک مئ نی وا دؤ

دؤ ات هم قشنڱہ

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X