برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: گل سؤرہ

چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
احـد رستگار فرد

پئش کش وه همہ ی خوہر ؤ برارونہ لر دیر ده دئارم ؤ همہ ی مردمونہ دیر ده حونہ

گل سؤرہ (1)

گلہ بئ کش

گلہ بئ دنڱ

گلہ بئ کس

گلہ بئ پر

گلہ کُت کُت

Gol seuor-a

Gol-e bey-kesh

Gol-e bey-danŋ

Gol-e bey-kas

Gol-e bey par

Gol-e kot-kot


گل سؤره

گلہ تین آؤاره (2)

گلہ یہ چش اسر یہ چش خی

بمیرم سیت کئ آؤت بررن؟

کئ رنڱہ ریتہ دؤزن؟

 

گل سؤره

گلہ بئ بڸگ

گلہ بُن وه تاقہ بئ خاگ

گلہ تینی (3)

گلہ بئ سؤرخ آؤ (4)

گلہ تمارزو آؤ

گلہ جرگ سوختہ سخو کواؤ

 

Gol seuor-a

Gol-e tin-äowara

Gol-e ye chash aser ye chash Xi

Bamirem sit key äow-et borran?

Key ranŋ-e ri-te deuozan?

 

Gol seuor-a

Gol-e bey-bałg

Gol-e bon ve täq-e bey xäg

Gol-e tin-i

Gol-e bey-seuorx-äow

Gol-e tamärzu äow

Gol-e jerg soxt-e sexo kaväow

1 - سؤر : سؤرخ - قرمز (گل سؤره = گل قرمز، Rose)

2 - تین آؤاره : در وه دره آؤاره ی بئ حونمو

3 - تینی : تشنہ

4 - سؤرخ آؤ : هہ اۈ سرخاب فارسیہ.

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X