برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: دنيا دارو دنيا سی کس نمنه

سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٥
احـد رستگار فرد

اکه اکه

سه کو تونه خدا  . ای عمریا چه تناتن مئرن . ای دنیا چه بی ارزشه . هه منی پرندوش * بی که ؛ آقا حاجی ؛ رت رحمته خدا . پاپامه موهم ( بوه ی بوهم ) . ایسه پنشمه سرسالشه .

هه منی دیرو بی . هنی سرسال پاپام نئ مایی : دا پیری : ننه ام ( دا دام ) عمرش ده وه شما . ایسه پنشمه سرچله اشه .

بچو خدا بیامرزه رفتگونه همتونه . گپیامو چنشو ** اومایه . ها یک وه یک میرن . چنی بین و چنی منن و چی کردن و چی نکردن بمونه - وه قول قییمیا*** خو نی پش سر مرده حرف بزنی چون دسشو دی دنیا کوتاه بیه - .

اما وه خدا هرچی و هر که که بینه همشو مردمون صاف و فقیر و بی کشی بینه ای قییمیا .

نونم باورتو موه یا نه چن دنیایی حرف دارم اما لؤیام بار گریتنه . ترسم ار کمی هنی بنویسم بپوقم**** ده گریوه .

شؤتو وه خیر با

سا گپونتو تا قیام قیامت ری سرتو .

------------

* پرندوش :‌ پرئروز - روز ور از دیرو

** چنشو : چن + شو = گه کننه گیاه و میوه رسسه + هینه اونو = گه ده دار کنن شو = پاییزشو

*** قییمیا : قییم + آ = زی - قدیم - پیشترک - اوسه - روزیائی که رتنه + نشونه ی جمع = قدیمیا

**** پوقسه = ترکسنه چیی ده زور پرآؤیی

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X