برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: قاصود

جمعه ۱٧ آذر ۱۳۸٥
احـد رستگار فرد

( دار ِبلی )

دارکه بلی !

سلام بوه ی پیرم

اومام وه زئر سات آروم بیرم

تا زنام بشینم ده زئر سات

هه که مردم بوهم مشتی خاک وه زیر پات

تی سرکو ،‌زمسونه ۱۳۷۸ 

( قاصؤد )

جونم وه فدات

قاصؤده تؤن کو وه پات

خوری سیم بئار دو جانمه دوس

خورموه ،‌ تیل تکونه* ۱۳۸۵

------

* تیل تکو : پوییز ،‌ پاییز ، موقعه ی که بلگیا داریا زرد موهن و مئ رئزن وه زمی .

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X