برد نوشته خورموه به زبان لری سنگ نوشته خرم آباد
:: سئ بهار

پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
احـد رستگار فرد

زمسو رتہ ؤ ایسہ بهاره

ده تپشت(1) آگره خُوَر(2) ؤ هناسہ باد

گڸ هیرۈ(3)، گڸ رہحو(4) بئ شمارہ

Zemeso rat-a euo eyse behär-a

De tapesht-e äger-e xovar euo henäs-e bäd

Goľ-e hiru , goľ-e reho bey shemär-a

همہ نوشتہ ...

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.

:: سؤزه نازارم

دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧
احـد رستگار فرد

وئ چکر کشیہ
بنؤشہ لؤش پر خنا

سؤزه نازارم
نئ دئارت، دلم سیت انجہ انجہ بیہ
چن تؤک تیتک، اخنہ اخنا

 

-----

وئ : دارہ بئد.

چکر : چقر، جیک زئینہ گل ؤ گئا، جونہ زئہ

بنؤش : بنفش - بنؤشہ : گل بنفشہ

انجہ انجہ : هنجہ هنجہ، رئز ریز، تیکہ تیکہ

تؤک : نؤک

تیتک : کڸئک کشکہ ی دس یا پا

اخنہ : ائقہ، انذره، انقذه - اخنہ اخنا : ائقہ ائقا، انذره انذرہ ا

 

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.

:: قہ باریک

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧
احـد رستگار فرد

قہ باریک

گردٍه بُلہ

چم ؤ برم کال ام

 

زلف کڸئڸ

لؤ نازک

پَر ؤ پۈس زلال ام

همہ نوشتہ ...

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.

:: خدا دئارت

پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٧
احـد رستگار فرد

زی وہ بار،
رہتی ؤ دل ها دہ بارت

خوت نئسی،
 ویرت مئ کم ، 
جونہ کم خدا دئارت

Zey ve bär,

Rati euo del hä de b r-et

 

Xot nyesi,

Vir-et myekem,

Jone kam xodä dyeäret

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.

:: بـنـئــر

سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦
احـد رستگار فرد

:: بہت وہ ڸری ::

بنئرہ(1) تؤ منم، عًمرم دہ دس رہت

دہ پا آز ؤ دہ ڸش جو نؤ دہ سر

هۈش ؤ هوس رہت

:: Phonetice ::

Baneyra teuo man-em, euomr-em de das ra'at

De pä äz euo de ľash jo neuo de sar

hush euo havas ra'at

(1) بنئره : چش وه ره ، مندئر

پاك نكردن بضئ پغومئا کہ گن ؤ فاش دشو نئ،سی یہ نئ که واشو موافقم،فقط ضد سانسور ری مردمم.


feed


تبليغات X