« برارونض ظّرم »

برارونض ظّرم !

وا راس ورئسئت

دئت تک دض يک ، پايار بهئسئت

گَنض دؤرو نض مو

نا هُمارض

زمي سفتض

زمو وامو وض جنگــًض

مسلمو !

آسمو سلمو بيض

ناسازگارض

تفنگــً بئ دنگــً

کضّسارُنض مو ، بئ پلنگــًض

نشسض آساره وو سرض تؤل

آورده وريک تيض نض خدا

تپسض دو سيکض فلک بئ کش ؤ بئ قؤل

کپسض تّشمال ؤ برسض لوتي

اشکسض تال ؤ درسض پوسض دّهّل

چش بّرئم ده همض

بئ رّشَت و بئ نئاز

بئ که بکئم وه کسئ لالکض حاس

بکوئيم پا دض زمئ

بزنئم دس دض زُني

ورئسئم وا راس

بئ منت قصاؤ و قاصًي
بزنئم تک دض يک ، پايار بهئسئم

يکاگير بکنئم

بوئم هُم دنگ

هُم زوو وا يک بُحونئم :

" هرچئ دارئم ، هر چئ نارئم

ئي خدا دشض وض مو "

ناحاشتض کض خومو بئترض

دو پئشکشي دؤر و زمو

هرچئ دارئم ، هر چئ نارئم
ده يک دارئم

ار بميرئم ، بئتره تا سر وه غريوض بسپارئم

کٍرَم ار نئ ده فلک

وا بختمو هم نارض کارئ

بوض کشتض مو ار نئ

ناره وامو هم دوسي ؤ دس برارئ

هرچئ دارئم ، هر چئ نارئم
ده يک دارئم

ار بميرئم ، بئتره تا دل وه غريوض بسپارئم .

خورموض  
نصمض دل شؤ ،  6 رو  ده تل تکو رتض

/ 4 نظر / 21 بازدید
ايلا

سلام ممنون از همراهیتان من هرگز دست از ترسانیدن تو برنداشته و تو را در فریفتگی و غفلت رها نکردم . تو را به چیزی که بالاتر از طاقت و توانایی تو باشد ، تکلیف نکردم امانتی را بر عهده ات نگذاشتم مگر آنچه را که تحملش را داشته باشی . از تو راضی شدم به آنچه که تو با آن از من راضی شدی ، هرگز تو را عذاب نکنم مگر به آنچه که انجام داده ای .

ابراهيم خدائی

سازنه بزه وه نئ دردم گرونه داری درد دلم ده لر لرسو لرسونه .. موفق بايی

ابراهيم خدائی

راسی مه شعرن درس ديم.. ولی تيترت خونده نبوه.. سی يه که تيتر نوشته ت وه خط لور با بايد ده بخش ويرايش قالب فونت لری وش معرفی کني..

متی

شؤ گرد مس بئ خدا، دیه تا کجا مئ حا بؤریم / ده همه کس کردیم جدا، دیه تا کجا مئ حا بؤریم/ خراؤ عشق و مَس تو، بیمه دسمال دس تو / حا مئ سوزم مه بئ صدا، دیه تا کجا مئ حا بؤریم غرورمه که اشکنای، شؤ و روزمه شیونای/ مه شا بی یم کردیم گدا، دیه تا کجا مئ جا بؤریم/