« برارونض ظّرم »

https://t.me/BlackStoneWall

«# رۈل‌ئا لۇررم »


رۈل‌ئا لۇررم !

ڤا راس ڤٔرئسئت

کورر ۇ دٔت

تک دۂ يک دئت، پايار بٍسئت


گَن‌اَ دۇرونۂ‌مو

نا هوماراَ

زٔمي سٔفت‌اَ

زمو ڤامو وۂ جنڱ‌اَ


موسَلمو !

آسمو سلمۈ بيیہَ

ناسازگاراَ

تٔفَنڱ بئ دنڱ

کۇسارونۂ‌مو ، بئ پلنڱ‌اَ


نٔشٔس‌اَ آساره ڤۈ سَرۂ تۇل

خودا بئ‌کٔش ۇ بئ‌قۇل

تَپٔس‌اَ دۈ سيکۂ فٔلَک 

تيیہَ‌نۂ نئایہَ ڤٔريَک


کٔپٔس‌اَ تۇشمال ۇ بوررس‌اَ لۈتي

أشکٔس‌اَ تال ۇ دررس‌اَ پۈسۂ دۇهۇل


چش بۇررئم دۂ هَمہَ

بئ رۉشَت ۇ بئ‌نئاز

بئ گۂ بکئم ڤۂ کسئ ڸالکۂ‌هاس


بکۈئم پا دۂ زٔمي

بزٔنئم دس دۂ زوني

ڤٔرئسئم ڤا راس

بئ منتۂ قصاؤ ۇ قاضي

بزنئم تک دۂ يک ، پايار بٍسئم

يَکاگير بکنئم

بۈئم هوم دَنڱ

هوم زوو ڤا يک بوهونئم :

" هرچئ دارئم ، هر چئ نارئم

اي خودا دَشہَ ڤٔمو "ناهاشتہَ‌کہَ خومو، بئتٔراَ دۈ پئشکشي دۇر ۇ زٔمو

هرچئ دارئم ، هر چئ نارئم 

دهٔ يک دارئم

ار بميرئم ، بئتراَ تا سر ڤه غريڤہَ بسٔپارئم

کٔرَم اَر نئ دۂ فٔلک

ڤا بختٔمو هم ناراَ کارئ

بۈَ کوشتہَ‌مو ار نئ

ڤامو هم ناراَ دۈسي ۇ دس‌بٔراري

هرچئ دارئم ، هر چئ نارئم 

ده يک دارئم

ار بميرئم ، بئتراَ تا سر ڤه غريڤہَ بسٔپارئم.


#اهدرستگارفرد

خورمۈهَ  

نصمۂ دلۂ شۉ ، 6 رۈ ده تيل تکو رهَتہَ

برارونض ظّرم !

وا ر

/ 4 نظر / 63 بازدید
ايلا

سلام ممنون از همراهیتان من هرگز دست از ترسانیدن تو برنداشته و تو را در فریفتگی و غفلت رها نکردم . تو را به چیزی که بالاتر از طاقت و توانایی تو باشد ، تکلیف نکردم امانتی را بر عهده ات نگذاشتم مگر آنچه را که تحملش را داشته باشی . از تو راضی شدم به آنچه که تو با آن از من راضی شدی ، هرگز تو را عذاب نکنم مگر به آنچه که انجام داده ای .

ابراهيم خدائی

سازنه بزه وه نئ دردم گرونه داری درد دلم ده لر لرسو لرسونه .. موفق بايی

ابراهيم خدائی

راسی مه شعرن درس ديم.. ولی تيترت خونده نبوه.. سی يه که تيتر نوشته ت وه خط لور با بايد ده بخش ويرايش قالب فونت لری وش معرفی کني..

متی

شؤ گرد مس بئ خدا، دیه تا کجا مئ حا بؤریم / ده همه کس کردیم جدا، دیه تا کجا مئ حا بؤریم/ خراؤ عشق و مَس تو، بیمه دسمال دس تو / حا مئ سوزم مه بئ صدا، دیه تا کجا مئ حا بؤریم غرورمه که اشکنای، شؤ و روزمه شیونای/ مه شا بی یم کردیم گدا، دیه تا کجا مئ جا بؤریم/