«شکت»

زنه‌ای بوردۀ تونۀ

زنه مَنهِ، منه‌یِ مه


شراؤ برف‌آؤ، نیشِ تونۀ برادر

پالۀ ایشکسۀ، بَئرِ منهِ شل و شکت


برادر!

توزه رۀ ها وه قیت 

تو کوه بورنیۀ مه شکتم

شکتم

شکت چي ددۀ طرهونِ بئ‌آؤ

چي گگۀ گرمسئرهِ سوختۀ سرآؤ


برادر!

وطن هئنِ تو

شکتي وطن‌پِرَسي هئنِ من و گگۀ‌یا و ددۀ‌یام


#أھدرستگارفرد 

1384/2/7 - دزفیل

/ 0 نظر / 128 بازدید