« تقاس خونی »

صؤ سحر

دما افتاؤ زنو

هض کض اومای

 

جومض مض بئضر

نومض مض بُحو

 

درد دلم

خط وه خط وا ریش نوشتض

 

نومض نض وردار وا جمع دوسو

قاصؤده!  رو ویر او ملک لرسؤ

 

دالکض مض بجور دو وره تاؤض

وی نشو کض سٍروش

سرموض ؤ کارش لاؤه لاؤه

 

نومض نض تض سیش نُحو

خُش داره سوادش

بینض ار ریشم خط وه خطش واش دئاره

خُش مُحونض

دو دل ؤ جو موض مئاره

 

قاصؤده

مزگانا بوض حلالت

ری گشونض هم دش بسو

نیش جونض کر و برارت

 

دالکض !

بوضِکض بئ برارم

روزگارم چئ بختکم حردض گرئ

بَنٍسض رضم

شؤگارم بئیار ؤ دو کول وه کمینض

خوم تک و تنئا

دشمنو هزار هزار

کافر نینض

 

غریوُ دؤرم گرئتن

صد هزار آیم تفنگــً چی

صد دستض توپ ؤ تپارض

وا صد قطار مسلسل

وا صد میشک ؤ طئارض

اگــًض بختم چارض ناره

گنمیام سوختنض

وشت باروت وم مئ وارض

دشمض ها دض پنض* نه وام دئارض

 

چش وه هرجا مئ شونم

کس سر ور نمئیارض

 

شنگــً وض کُم ظا بپوقنم

ظش تروئتئ * وا زمی بونض ؟

 

شمشئرم نَبُر

کمونم بئ تیر

بردکم ضم بئ نشونض

 

منجولض * منی دو چال بئ براریم

دردت وض جونم های کجا دی مئنض در  آریم

 

کار آسمونض ای زخم کاریم

دسض مض نئ ار افتایض خنض زاریم

 

چّکٍسض درک ده تشنی

تیر ده رو

سوختض سٍخُنم

 

هوا سرد ؤ زمی سرد ؤ زمو سرد

جٍرگٍم * تیر داغی دو آسمو حرد

 

دلم غمی

رگم بئ خی

لؤیام چی دس ؤ پام زرد

 

دئوه خونض بوه یاکم رت وض تاراج

لامردو کمو من زئر قِقاج

 

کولا رمسض

حنض درچوقسض *

 

نارم لئزئ * زمسو دش بکنم خاؤ

گرمض سئرم حفتٍسض وا زئر یخ آؤ

 

کض یا سیم دوار وض کول

اؤرئا سیم چارشؤ گرئض

بردئا روارو سیم مئ گرئون

بظیا سیم برگ مئ رئزن

 

دالکض نازارم لرسؤ !

سر ؤ جونم وه قربون تض

 

دار و ندارم وه خرضٍ چشئات

ری نکض

شین نکو

نکض دشمض بوض شاد

 

دی تنگــً

تک وتنیا

جونم ار دراوما

 

ظار * سردم ار بئ کس وض زمینض

ظش * ریشم ار غلطو وه خینض

 

سض کو هنی غیرت لر زننا آ

هنی شئر خوضرنم وه ری صد غریوض پئاضن

دما مض هزار هزار کت و گل ونی وه سر سوار مئاضن

سوار چکمض چرمی ده پا

برارونض لرم مئاضن

همه اونو کض " خیلئ پیا ضن

گوضلض زنبور

علی ممد و صیفور

جائ نرضده کناری

ها وا سر جاش مناری " *

 

ونو که صدصد هزارن

ونو کض هر کومض شو ری صد سوارن

ونو که وا کَلک بلی * عمرئ سر مئیارن

 

کر و دت

همض شمشئر وض دس شو

چئ افتاؤ برق مئ زنض لغوم اسب شو

 

ونو کض هُم دنگــً مُحونن وا ساز دؤ پا

سی همض غریوض یا کض بئ وفا

 

" غریونض ! وه

هلگــًً * زنئتو نض وض

ایسض بگیرض

 

اری تقاس بگیره

تنگ زاهد شئرض

 

مردومنض !

لر سخت تقاس گیره

بوض کشته هر کض با

یا جو میره یا می میره

 

بار الاها !

کاری نکی افتاو نشینض

جنگــً لرو سر گرت

غریوض سئاه زمی نض

کافر نیینض

 

غریونض شین نکنئ تو

دنیا هض چنینض

وشت باروت تش گظض حق تونض

 

قی اوفتا وه او لرسؤ

دو داداوض تا تنگ لالی

غریو زاری مئ کن سی

غریو ورداری "

 

****

 

1 -  پٍنضَ : پٍناگا ، سنگــًر ، جایی که دش قایم موضن  ، پنض دیوار = پشت دیوار

2 -  تروئت : ره گیر ، کسی که سر ره وه مردم میره و غارتشو مئ که ، حرومی ، غارتی

3 -  منجولض : نومض اسب یکی ده خان ئا بیض .

4- جرگ : جگر

5 – در چوقس : چئ که تومسض بوه ده یک ، ساختمونئ که در جا خوش رمسض بوض .

6- ظیز : جایی که وش پنا بئارن . حنض .

7 – ظار : بدن آیم

8 – ظش : لشت ، بدن بئ جون و بئ نزگ .

9- کُتئ ده شضرض « رستاخیز مچ سلیمون » اوسا داراؤ افسر بختیؤری

10 – کلک بلی : نونئ که وا آردض بلی مئ کردنض .

11- هلگـــً : سئ دؤ ، سگ دؤ ، سئ کض ده ترس مئ دؤه ؤ زونش مؤفتض وض در

/ 5 نظر / 153 بازدید
ابراهيم خدائی

یکی ده جایائ که منه سخت تحت تاثیر قرارده یه بی که موسیقی لرسونه وا داراب افسر بختیاری قاطی کردیه.. چنی که مه نفهمسم.. اول گتم ینو ورنظرم اشنان! کجا اشنفتمشونه .. دمائ افتا وه ویرم.. ائ تلفق و قاطی کردن نه تنها مصنوعی نئ که خیلئ هنرمندانه و هدفمنده... خسته ناویی: برارونه لرم مئان همه اونو که " خیلئ پیان گویل زنبور علی ممد و صیفور " ونو که صدصد هزارن ونو که هر کوم شو ری صد سوارن ونو که وا کَلک بلی عمرئ سر مئیارن

شوينی بختياری

مه د براريای بختياری شمو هسم د ای وبلاگياتو خوش اوما دسيات درد نکينه دووارته وه ای وبلاگ مه سری بزنيت ..نميره هر چه برار خوون

مهدی ويس کرمی

«تقاس خونی» وه اتقات مه لِف ناره، وختئ قی دادآؤا ده ای بئت وا منجوله ، دایه دایه ، سیت بئارم، مرشو خو، مچد سلئمو، داراب افسر، تنگ زا شئر و...پئون موحره آیم مؤفته وا ویر خئلی چی ئا. یه هه او چیه که گتم سیت، یعنئ وه زون مردم قصه کرده که دی بئت خئلی سیم جالب بی. بئت «شؤ کز» هم کزنم، اما جریان ده ایچه تیکه فرخ مئ که، یه او قالؤ (سبک) که خئلی ها وه دلم ؤ اول هم بار دش قصه کردم باید تقلا بکئمو که موضوع ئا اشتمایی و مشکلات و ..... بئان ده مئن شعر لری، ؤ دش جاگیر بوهن. چنی وَرگه (دامنه) شعر لری واز تر موه. بئت لری قوه ین داره که ده دردئا مردم قصه بکه، ده رنج و جؤرئائ که ائما ؤ بوه ئامو دی ولات کشیمونه ؤ ....... خئلی چنه درازی کردم امئد خدا ار عمرئ بی اُمام خدمتت بئشتر دی باره قصه مئ کئم. هام وه تما بئت ئا رنینت اقتات مئ کی اقه ای بئت دمایی نه حنمه افتایه سر زونم. خدا دیار سرت / کر داؤد ضامه دار وه دؤرت.

مهدی ويس کرمی

سلام راس ؤ پاکش احد برار مه سررشته ئ ده باره شعر نارم، ولی ده نظر حسی خئلی خُشم اُما. وه خاطرغریوی که وا خط داشتم سه چار گِل حنمشو تا خو ده حننشو روان بیمه. مه سی یکئ هنی هم دی بچو ده باره شعر لری گتم که شعر لری باید یه تحولئ دش انجوم بیره گاسئ کمئ وَرگه (دامنه) بئت لری وازتر با . ائما قالؤ تک بئتی نه داشتئمه که بئشتر سی مفاهیم احساسی ؤ عاشقونه وه درد حرده ولی سی مفاهیم اشتمایی باید ده او قالؤ ئا قدیمی درآیمو تا دسمو ده شعر وازتر بوه. ده نظرمردم ائما شعر باید دَنگ و موسیقی داشتوه ، ؤ بئت ئائ که ده مئن مردم مننه وی خاطربیه که موسیقی داشتنه، ؤ ریشه شو ده زنیی مردم بیه. بئت ئا جنابالی هم موسیقی ها دشو هم وه زون مردمه ان. بئشتر ای شعر دمایی (تقاس خونی) که خئلی وه دلم نشس، مه وختئ که مئ حنمش احساس مئ کردم که گرد موسیقی، تاریخ و ادبیات لر اُمایه ور چشم. فکر مئ کم هنی هم وه خاطر هه او پئونش وا موسیقی بوه