«پاسارۀ»

پاسارۀ! (1)

کٍشٍت! (2)

دنڱ نَکۀ

نفري کونم

ڤہ حق أرجہ(3) کۈر باین، بۈينہ کۈرۀ رۀ

ار دم پٍرسی

کۈ؟

کانہ؟(4)

کومۀ؟

 بتؤرک(5) رؤ تا گر رئمو

جرگم گُر گرتئۀ ڤير کونۀ کني(6) کۈلکۀ(7) دۈ

- تا دمہ کم بنئ مہ دم دمانئ -

تا گَر کۈر بکم گِررۀ دي هۇشکہ رۈ

 

پاسارأ!

بؤرم حونۀ

اۈچناکونۀ

ڱہ دام بئت مشکو موهونۀ

سہڸم مئ کۀ ڤا ڸؤ پور خنۀ

 

پاسارۀ!

رؤ تا گر رہمو

رئمو ڤیر حونۀ

دل غم ده بارۀ

ڤیرش کونۀ

فئئر کونۀ

پلمش(8) گیرۀ

اسر مئ‌ڤارۀ

 

مال رؤ رۀ

لؤم بار ڤَنۀ

بؤرم وہ مالگۀ

هہ اۈچناکونۀ

ڱہ نال نال آؤ کئأني

ڤا تلپ تلپ تۇمَک ؤ نالہ تال رأڤونۀ


جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸ 


—------------------------------------—


1 - پاساره : رہ باریکئ ڱہ وا ساہسن ؤ تپسنہ زمی وه پا رہگذرئا دؤرس مۈه. ده فارسی وش مؤہن پاکوب.

2 - کٍشٍت : صدا دت در نئیا، حرفئ نزه، دیچہ یہنی هیچئ نؤ فقط گوش بیر.

3 - ارجہ : نومہ دارئ یہ.

4 - کانہ : کجا.

5 - بتؤرک : آرم آرم بؤفت وه ره.

6 - کنی : چشمہ.

7 - کۈلکہ : مشکہ جا دۈ.

8 - پلمش : بونہ شہ، ائراتہ شہ.

/ 0 نظر / 158 بازدید