«#سي»

یَک

دؤ

سہ

نونسم، دؤ نہ سہٍ

سہ نہ ده

یہ ده نہ دؤ ده

دؤ ده نہ سہ ده

هه مری دو نہ تزبئ ونم، عمر نہ سی

سی نہ دی وڸ سئ کردم.

 

ائمرۈ بئ ڱہ باهام، سر ونم ده چار نہ

یادش وه خہر دیرۈ، پرئر

آخم سی پار ؤ پئرار

 

سی ؤ دایا شمارش(2)، پنج شَش(3)

آما

حیف هف رۈ مئمونم بی ؤ رہد، تہل(4) و خَش

اه خوہش ورہم واتمۈنی(5) جا هشت

نؤ ؤ ده

یازه دوزه برج یه سال

سالہ نه سی

سی سئزه وہ در رہتم

چارده یکئ کمتر ده سہ پنجہِ پونزہ(6)

بی وه سی هہ ڱہ یکاگیر(7) کردن وا شونزه

 

هوده

هژده

نیزہ(8) ؤ بیس

یَک وه یَک

دو وه دو

یک ؤ دؤ

یک وه دؤ کردم

یَک،دؤ، سہ

نونسم، چٌین(9) دؤ ده نہ سہ ده کردم.

هه مری دو نہ تزبئ ونم، عمر نہ سی

سی نہ دی وڸ سئ کردم.


#أھدرستگارفرد 


Yak,deuo,se

Nones-em,deuo ne se

Se ne da

Ye da ne deuo da

Deuo da ne se da

He mari do ne tazbey van-em,euomr-e ne si

Si ne di veľ sey kerd-em.

 

Eymeru bey ŋe bähä-m,sar van-em da char-e ne.

Yäd-esh ve xeer diru, pareyr

Äx-em si pär euo peyrär

 

Si euo däyä shemär-esh, panj shash

Ämä

Heyf Haf ru meymo-n-em bi euo rad,tal euo xash

a xo-esh jä hash Ver-am vätemu-ni jä hasht

neuo euo da

yäza doza borj ye säl

säľ-e ne si

si seyza ve dar rat-em

chärda yakey kam-ter de se panj-e ponza

bi ve si he ŋe yakä-gir kerd-en vä shonza

 

hevda

hajhda

niza euo bis

Yak ve yak

Do ve do

Yak euo deuo

Yak ve deuo kerd-em

Yak,deuo,se

Nones-em chüin deuo da ne se da kerd-em.

He mari do-ne tazbey van-em, eumr-e ne si

Si ne di veľ sey kerdem

 


1 - تزبئ : تسبیح فارسئا

2 - دایا شمار : چنو ڱه دایا یا مئ شمارن.

3 - پنج شش : دایایا قدیمی عددئا گپنہ مضربئ ده 5 یا 50 مئ گوتنه، مثلا 300 مویہ شَش پنجاه

4 - تہل : (ثلاثی) رمہژۈ، تلخ

5 - واتمۈ : (ثلاثی) واتمو، یادگاری، خاطره

6 - سہ پنجہ پونزه : سڸ 3 ؤ 2 بکئت.

7 - یکاگیر : وا یک یکی بیه، متحد فارسی

8 - نیزه : عدد بعد هژده ؤ ور از بیس. نالہ وا ناز.

9 - چٌین : (لکی) چطؤر


 23/12/87

خورمۈه - حونه ی بۈہم

/ 1 نظر / 21 بازدید
اسماعيل

خیف هف رو میمونم بی ؤ رف تل و خش اه خوئش وره‌م واتموني جا هشت آقابرارئ وا لؤظ ثلاثي و ورييردي پاك اؤرديمو وه ذؤق، صد سال زنه باي ايسه ايمانم اه رمز سيِ سوشيانسيا يه چئ بؤيم سه ده تا سي بيا افتؤنْ نيادار نيادارم، نيادار تياتم خدا نيادار تؤن ؤ تؤ نيادار خدا