سی

یَک،دؤ، سہ
نونسم، دؤ نہ سہٍ
سہ نہ ده
یہ ده نہ دؤ ده
دؤ ده نہ سہ ده
هه مری دو نہ تزبئ ونم، عمر نہ سی
سی نہ دی وڸ سئ کردم.
 
ائمرۈ بئ ڱہ باهام، سر ونم ده چار نہ
یادش وه خہر دیرۈ، پرئر
آخم سی پار ؤ پئرار
 
سی ؤ دایا شمارش(2)، پنج شَش(3)
آما
حیف هف رۈ مئمونم بی ؤ رہد، تہل(4) و خَش
اه خوہش ورہم واتمۈنی(5) جا هشت
نؤ ؤ ده
یازه دوزه برج یه سال
سالہ نه سی
سی سئزه وہ در رہتم
چارده یکئ کمتر ده سہ پنجہِ پونزہ(6)
بی وه سی هہ ڱہ یکاگیر(7) کردن وا شونزه
 
هوده
هژده
نیزہ(8) ؤ بیس
یَک وه یَک
دو وه دو
یک ؤ دؤ
یک وه دؤ کردم
یَک،دؤ، سہ
نونسم، چٌین(9) دؤ ده نہ سہ ده  کردم.
هه مری دو نہ تزبئ ونم، عمر نہ سی
سی نہ دی وڸ سئ کردم.
Yak,deuo,se
Nones-em,deuo ne se
Se ne da
Ye da ne deuo da
Deuo da ne se da
He mari do ne tazbey van-em,euomr-e ne si
Si ne di veľ sey kerd-em.
 
Eymeru bey ŋe bähä-m,sar van-em da char-e ne.
Yäd-esh ve xeer diru, pareyr
Äx-em si pär euo peyrär
 
Si euo däyä shemär-esh, panj shash
Ämä
Heyf Haf ru meymo-n-em bi euo rad,tal euo xash
a xo-esh jä hash Ver-am vätemu-ni jä hasht
neuo euo da
yäza doza borj ye säl
säľ-e ne si
si seyza ve dar rat-em
chärda yakey kam-ter de se panj-e ponza
bi ve si he ŋe yakä-gir kerd-en vä shonza
 
hevda
hajhda
niza euo bis
Yak ve yak
Do ve do
Yak euo deuo
Yak ve deuo kerd-em
Yak,deuo,se
Nones-em chüin deuo da ne se da kerd-em.
He mari do-ne tazbey van-em, eumr-e ne si
Si ne di veľ sey kerdem
 
1 - تزبئ : تسبیح فارسئا
2 - دایا شمار : چنو ڱه دایا یا مئ شمارن.
3 - پنج شش : دایایا قدیمی عددئا گپنہ مضربئ ده 5 یا 50 مئ گوتنه، مثلا 300 مویہ شَش پنجاه
4 - تہل : (ثلاثی) رمہژۈ، تلخ
5 - واتمۈ : (ثلاثی) واتمو، یادگاری، خاطره
6 - سہ پنجہ پونزه : سڸ 3 ؤ 2 بکئت.
7 - یکاگیر : وا یک یکی بیه، متحد فارسی
8 - نیزه : عدد بعد هژده ؤ ور از بیس. نالہ وا ناز.
9 - چٌین : (لکی) چطؤر 23/12/87
خورمۈه - حونه ی بۈہم
/ 1 نظر / 6 بازدید
اسماعيل

خیف هف رو میمونم بی ؤ رف تل و خش اه خوئش وره‌م واتموني جا هشت آقابرارئ وا لؤظ ثلاثي و ورييردي پاك اؤرديمو وه ذؤق، صد سال زنه باي ايسه ايمانم اه رمز سيِ سوشيانسيا يه چئ بؤيم سه ده تا سي بيا افتؤنْ نيادار نيادارم، نيادار تياتم خدا نيادار تؤن ؤ تؤ نيادار خدا