«آویل طلاق»

آویل ترئ کم

بووی نازارئ

کول زنه‌ایم 

کول ناز و نویزم اه نوم کوله ائ


مال دئرم

اما

چوی اؤر بئ لئزم

پله مار نئرم

أودل بئ مال مال وه کۈلئ کم


دا دئرم

بۈهَ هم دئرم

اما

یتیم یسیر بئ هاوونئ بئ کس و کار خنه زارئ کم


یه رۈژ ار تک دا

یه رۈژ ار تک بۈهَ

آیل طلاقم

کول ساتیل

کول روژیل

گراگر زرتلاقم

/ 0 نظر / 126 بازدید