دل پۈرہ 1

بایت وفا دار بمونم.وه تہ، وه خوم، وه ره، وه ره مو، وه مزلئ ڱہ ها رؤہم وۈچہ.
بایت پایار بمونم.سی تہ، سی خوم، ده رمو، سی مزلئ ڱہ ها رؤہم وۈچہ.
بایت رنج بکشم، غصہ بحورم، عذاؤ بینم، اما خوم بمونم.
سی تہ، سی خوم، بنئرہ صؤئ ڱہ مئ آ، چش وه ره زڸئ ڱہ مئ زنہ.
وه خاطرہ رہئ ڱہ گُارنمہ، ره ئی ڱہ رتیہ، ره مو ڱہ برنئمہ.

/ 0 نظر / 14 بازدید