« نئاز»

خدایا !

وض حق شؤگار تارت

وض حق آسارئا کض بئ شمارت

وض حق بارون ؤ برف زمسو

وض حق لیسک افتاؤض چلض تاوسو

وض حق محمد ،

فاطمه ؤ آل علی

وض حق کلوم حق ات ، قُرضُنضٍ نبی

وض حق

مضر ؤ مض ؤ آسارض

وض حق شفق ؤ تنگظاتض ائواره

وض حق باد بئار

وض حق اؤرض بهار

وض حق نیر تش تریشکه قارچ درآر

وض حق مردمونکه دیندارض وا نماز

وض حق دلض سُختض اهل راز و نئاز

قسمت مئ ضم

وی کش ماتیض شؤ

قسمت مئ ضم

وو نون ؤ نمک بَضر مئمو

ار صلا دونی انجوم کار

که تو خشنود مویی ؤ

مض رسگار

ار دونی که راصًیضن دا ؤ بوه

هالو ؤ حاله

تاته و عمه

ار دونی ، نئ دض مئنش حرف و حدیث

بزمم نمیرن همالون خبیث

ار دونی بئ مشکل ؤ وبال

اردونی ؤ نرمی که باد شَمال

ار دنیا دض اراده تونه ؤ چنونض که مئ حای

ار راس کض مض نوکرم ،

تو آقایی و شای

بکو بختن وه یارم

و خوشی بگوارضُ روزگارم

حاستض دیرض دلمض بئار وا دیار

کض دئ دض درد دل ، بیمه پژار

/ 0 نظر / 45 بازدید