دنيا دارو دنيا سی کس نمنه

اکه اکه

سه کو تونه خدا  . ای عمریا چه تناتن مئرن . ای دنیا چه بی ارزشه . هه منی پرندوش * بی که ؛ آقا حاجی ؛ رت رحمته خدا . پاپامه موهم ( بوه ی بوهم ) . ایسه پنشمه سرسالشه .

هه منی دیرو بی . هنی سرسال پاپام نئ مایی : دا پیری : ننه ام ( دا دام ) عمرش ده وه شما . ایسه پنشمه سرچله اشه .

بچو خدا بیامرزه رفتگونه همتونه . گپیامو چنشو ** اومایه . ها یک وه یک میرن . چنی بین و چنی منن و چی کردن و چی نکردن بمونه - وه قول قییمیا*** خو نی پش سر مرده حرف بزنی چون دسشو دی دنیا کوتاه بیه - .

اما وه خدا هرچی و هر که که بینه همشو مردمون صاف و فقیر و بی کشی بینه ای قییمیا .

نونم باورتو موه یا نه چن دنیایی حرف دارم اما لؤیام بار گریتنه . ترسم ار کمی هنی بنویسم بپوقم**** ده گریوه .

شؤتو وه خیر با

سا گپونتو تا قیام قیامت ری سرتو .

------------

* پرندوش :‌ پرئروز - روز ور از دیرو

** چنشو : چن + شو = گه کننه گیاه و میوه رسسه + هینه اونو = گه ده دار کنن شو = پاییزشو

*** قییمیا : قییم + آ = زی - قدیم - پیشترک - اوسه - روزیائی که رتنه + نشونه ی جمع = قدیمیا

**** پوقسه = ترکسنه چیی ده زور پرآؤیی

/ 5 نظر / 20 بازدید

خدا بوو وت چنی خو لری نویسی وه خدا ه که یام ایچه سیر خنوم نکه بوم گنه نه ده بسکه قشنگ نویسی وه جون بوم

رز صورتی

پیقام قبلی هم هین منه ده ذوق یادوم رات اسمم بنیسم

الهام

خدا همشونه بیامرزه. ایما فقط مرده پرسیمو. ایسه که د دنیا رتنه جا خالیشونه حس می کیم. برف پیری گرتم دو دل جِونِم غم بی کسی عزیز سوخته سخونم ار بونستیمه میری د نمیایی بار بنه ت می نیام هر چی بهایی ایسه که اونو رتنه می شینیم هه وا خومو مویمو: آرزو دارم گری وم بزنی سر تا دلم د شوق تو هه بزنه پر عیچ کاری نموه کرد فقط افسوس و حسرت باید هرد.

الهام

خیلی دوست داشتم لینگ گرافیک برد نوشته کنار صفحه وبلاگت می نیایی که بنیمش ری وبلاگ خوم. اگر زحمتت نموه سیم بفرسش که بتونم بنیمش. خیلی خوشم د گرافیکش اومایه.

اهورا آگر

آرزويا هان د بالت هه چنو چی تير آرش وقته ده دل ميگريوی گل ميکه خين سياوش لوياکت چی پر سيمرغ زخم سوراو دش ميکه نوش سپری سی چش اسفن خشم روسم ميکی خاموش. ........................ سقه ای لری نوشتنت گلاره.پاياربوی.کٍره دوات ضامه دار و دورت.چش حسيد پوقه بلی.