گئل گمش ۲

ها متلئ سیتو بؤهم ده گئل گمش ، گپه گپو .

پئا کئخا و دنیا دییه .

وه که هر چئنه تؤ بؤهی واچشه خش دییه .

وه که دنیا نه گَرد بلل بی .

وه که همه چی ، دی افتاوه ور چش بیر تا وو مؤره ملهو* مل ونه * دخترونکه مئنه دما حنه * یا واش دیاری بی .

 

گئل گمش

وره تیه اش بی

ده راز و درد مئنه دل مردمو

تا طُمه چنجه زردلی سالی هنی .

 

گئل گمش

پئا همه چی دو

ده جواوه هر چئنه چئنه

تا رنگ دواته قول نومه زئره خاک

و نقشه برده قؤره نتاشسه مئنه دله کؤه .

دونا کۀ وه هر دونایی آگه .

 

گئل گمش

کئخا پئائ که واردۀ خوش همه دونسه یا وراز توفونه گپه نه * سیمو تارفی آورد و دانشه نه ده زئره خاک وا ری * کرد .

 

شئر پئائ

که دو کهُ نۀ کؤیا اؤر گرئته ،

تا مئن جا جنگلئا سئ ،

تا وو پره دریایا تَل و بد طُم ،

تا آخره همه ره یا دیر و درازنۀ ، وه پا و سواره چم وه چم ، چَمِس * .

 

گئل گمش

دو کهُ نۀ کؤیا اؤر گرئته ،

ده مئن جا جنگلئا سئ ،

دو پره دریایا تَل و بد طُم ،

تا اوله همه ره یا دیر و درازنه ، وه پا و سواره چم وه چم ، گوارن * .

سختی یا سختئ نه دی .

رنجئ یا زئادئ نه کشی .

وه که خسه و زخمی و هلگسه * و مالکسه * و ده آز اوفتایه

وا لش و لاره کو بییه و دلئ غم ده بار ،

وه « اورکه پرچی بُلن » * گل آورد .

 

گئل گمش

کارئائ کرد که هیچگاه نه وراز او ، نه دما او کسی نکرد و نمئ که .

ره یائ نه رت که هیچگاه نه وراز او ، نه دما او کسی نرت و نمئ ره .

گئل گمش

وه که همه کارئائنه که کردی و همه ره یا نه که رتی

وا کومۀ تئشه آهنی وه ری بردئا نوشت .

 

*****

ملهو : میوه گئاه ملهو که قدیم زنون و دخترو دما یه که حشکش مئ کردنه و مئ کردنشه وه بن و سی قشنگی مئ وننشه دوره ملشو .

مل ون : گَردۀ ون .

دما حنه : پستو .

توفونه گپ : دی متل و داسو ینه فره می نیتو . خوش داسونی داره . دیچه هه ایقه بؤهم که داسونش خیلی چی داسون توفونه حضرت نوحه .

تارفی : پئش کشی ، کادو ، ارمغو . منتها دیچه وه جاله « ارمغان » فارسئا اوماه .

وا ری : زئر و ری کرده . چیینه ده زئر وا سرآورده . دیچه وه معنی چی قایم بییه نه وه در ونه .

چَمِس : گذرن ، رد کرد ، رت .

گوارن : گذرن ، رد کرد ، رت .

هلگسه : ده نفس افتایه .

مالکسه : خیلئ ده بین رته . ضعیف و لر بییه .

ده آز افتایه : ده جو افتایه ، کم جو ، نیفه جو .

اورکه پرچی بُلن : اورک نومه شهر گئل گمش بییه . معروفه هف دیواره بلنگ دو تا دورش بییه . هه سی یه هم نوم نازاریش پرچی بلن بییه .

/ 3 نظر / 19 بازدید
مهدی

داشی تبريک موئم موفق بای کمکئ ده دسه ائما ميا بو هام ده رکآوت

الهام

قالو نو مارک با. هی سی خوت رنگ و وارنگ عوض می کی. دست مریزاد.

مهدی

خسته نوئی احد جان وا اجازت لينکه برد نوشته ان نيام ده وبلاگ تاريخ و ادبيات لرستان.