« کُلض »

کُلَم

چویی نئ

تا وا چؤکظ ؤ درک ؤ تئظا

بلنگــًئاش وایک پضون بیرا

کُلَم

ده برد نئ

تا وا نوک ؤ زٍوُنض تئشضَ

دم ؤ ظؤ تلاشض یاش ، ری یک بنیشض

کلم

کٍردض ، وای ؤ آؤ ؤ خاگ ؤ تشضَ

کلم

ده خَرض آ

همض جاش یض دس

چٌین دس گیرو ، دس نُم دس

همض سیکیاش هنا رس

کُم وه کُمٍش کلوا

ری رٍفَیاش نالض تال ، نشنفتض دنگــًض کمُنچض

همض جاش خش حرف

همض حرفیاش شیری ، نیشض نیش جونض

گُلَض وه گُلَش ، گظ وارو

چار چٍمٍکٍش ، نو چَشمض 

/ 0 نظر / 13 بازدید