پست های ارسال شده در فروردین سال 1398

« #داالٔکہَ»

پوشتۂ کومي دَر دَرء کومي دَرس‌وونہَ دست دء دَس‌أم رًت؟ داالٔکہَ! پا کومي تختہَ تختہَ کومي جۉرر تۇ بي مامان؟ داالٔکہَ! شَڸتہَ انارء کومي موَڸٔم موَڸٔمۂ کومي أمڸا مامان نيسَنٔنۂ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 147 بازدید