«#نَشي»

گِلپسِہَ!

کِپِسِہِ گِلِسِہِ!

شلال بییہَ وه ري زمي

مشي اشي!

نشي شکت وه ري زمي

بزه دسہ وہ ري زُني

وه پا ورئ

ده جا ورئ

ده بیم درا

ده بَن درا

ده بون درا

ده بو درا

ده بنہ بَنِہِ‌ي رها


دلئ بنئ وه سر ره

رؤ وہ ره، رؤ وه ره، رؤ وه ره

گُمئ بنئ وه سر ره

وه کوم ڸا؟

وه اي ڸا

وہ اۈ ڸا

وه هر ڸا

وہ هر ڸا کہ ڸۈره


هِہِ

مشي مشي، مشي مشي


سرئ بنئ ده اي هومار

نترس ده خار ؤ نئشہ مار

نترس ده چنڱ ؤ چش دالہِ آل

ده بیم جو

ده بُن جو، دنڱئ بکو بُنڱئ ورار


نمو، نمو، نمو

سر بو ده ور، بَرو، بَرو، بَرو، بَرو


هِہِ

مشي اشي!

نشي مشي

مشي نشي

نشي، نشي، نشي، نشي

/ 2 نظر / 23 بازدید
فواد

سلام همشهری [لبخند][گل]