آجًرئ هنی مئنہ دیوار ( کُتہ 3)

:: بہت وہ ڸری ::

آجًرئ هنی مئنہ دیوار ( کُتہ 3)

(ر. واترز)

مہ نمئ هام، نہ بال ئا بیرنم وه بالوش.

ؤ مہ نمئ هام، نہداری ڱہ دردن بکو فرامۈشت.

مہ دہ دیمہ نوشتہ کَن ری دیوار.

نه گمونم ، منہ چییہ دی همہ هئ وه کار.

نہ! نه گمونم ، منہ چییہ دی همہ بئیایہ وه کار.

همہ همہ ش هہ آجًرئائ بین مئنہ دیوار.

همہ همہ تو هہ آجًرئائ بی تو مئنہ دیوار.

:: Lyric in English ::

Another Brick in the Wall Part 3

(Waters)

I don't need no arms around me

And I dont need no drugs to calm me.

I have seen the writing on the wall.

Don't think I need anything at all.

No! Don't think I'll need anything at all.

All in all it was all just bricks in the wall.

All in all you were all just bricks in the wall..

/ 1 نظر / 20 بازدید
ابراهیم خدائی

آجّرئ هنی مئنه .. مئنه!!! غلط املائیه؟ چن بار تکرار بیه گتم شاید منظور خاصئ داری که ده کرسی استفاده نکردیه؟![سوال]