« #داالٔکہَ»

پوشتۂ کومي دَر

دَرء کومي دَرس‌وونہَ

دست دء دَس‌أم رًت؟

داالٔکہَ!


پا کومي تختہَ

تختہَ کومي جۉرر

تۇ بي مامان؟

داالٔکہَ!


شَڸتہَ انارء کومي موَڸٔم

موَڸٔمۂ کومي أمڸا

مامان نيسَنٔنۂ ڤا نومٔم نئیا؟

داالٔکہَ!


خٍر نِينہَ ڤہَ کۂ مٔنۂ دء تۇ جٔگا کرد

مامانٔن نئیا دء رًم

مٔنٔن بئ داا کٔرد

داالٔکہَ!


خورمۈهَ  

ائڤارہَ ، 20 رۈ مَنہَ ڤۂ مونڱۂ نۇرۈز


* دَرس‌وونہَ : یا «دَرس‌حونہَ » تلفظی بسیار قدیمی از واژهٔ « درس‌خونہَ » است. خود واژهٔ «درس‌خونہَ » معادل واژهٔ فارسی و عربی «مدرسه» به معنی محل درس گرفتن و آموزش است.

* جۉرر : معادل واژهٔ «جبر» است.

/ 0 نظر / 147 بازدید