بـنـئــر

:: بہت وہ ڸری ::

بنئرہ(1) تؤ منم، عًمرم دہ دس رہت

دہ پا آز ؤ دہ ڸش جو نؤ دہ سر

هۈش ؤ هوس رہت

:: Phonetice ::

Baneyra teuo man-em, euomr-em de das ra'at

De pä äz euo de ľash jo neuo de sar

hush euo havas ra'at

(1) بنئره : چش وه ره ، مندئر

/ 2 نظر / 14 بازدید
مهدی ويسکرمی

کرنِزل ؤ چَش مؤيين تؤريک صِلات ؤ سیا زمين تَژگائا کور سرموه ؤ کزئ مور چّمت یا نيمسوز ؤ قِل سرد مس یا بئ خدا، مردمون بئ درد ليله گرگ، قيره قلا دیوخونکئ بئ پیا

مهدی ویس کرمی

داش احد دعوتت کردمه وه بازی ئ ار وختش داشتی سرئ بیاری وا دیارم مئ فهمی جریان چئنه