«#سلبریتي»

پیشکش به همه آنانی که شیرین کامی ما، ماحصل دستان پینه بسته آنان است .


مه

ژارهِ فَخیرهِ خارِزارم

گوپئ نونه هرده هم نارم

کَلاؤهَ‌نشینهِ خنه‌زارم


توُ !

خَوَر ده هیچهِ مه ناري

اِهِ بوتهِ مردم‌داري!

اِهِ کول جا، اَسکئات دئاري!

ري وه هر کومشو مئ‌کم

وه لو، خَنهَ‌ شیري نازارئ داري


خوادم سیت، سلبریتي!

اِه کول جا اَسکئات دئاري!

اِه مسهِ بئ‌خئالي

منه بئ‌خودا

گوپم گیرسه وه خرره

تاگر شکرهِ شیري وه ري لوئات بکاري.


#أھدرستگارفرد

جمعه 11 آبان 1397


«برگردان به فارسی»


من

مسکینِ بینوایِ بیچاره ام

لقمه نانی هم برای خوردن ندارم 

خرابه‌نشینِ رسوا شده ام


تو !

هیچ یک از دردهای من را خبر نداری

ای اسطوره و مدعی مردمداری و به فکر مردم بودن.

ای که عکساهایت همه جا در دید هستند

عکسهایی که هر کدامشان را نگاه میکنم

بر لب، خنده ی شیرین و دلبرانه‌ای داری


همه دار و ندارمن خداست آن هم برای تو ، سلبریتي!

ای که عکساهایت همه جا در دید هستند

ای که به درد مردم بی تفاوتی و فربه شده ای

منی که حتی دیگر خدایی هم برایم نمانده

زندگیم جهنم و دهانم بسته شده 

تا تو آن خنده های شیرین را بر لبانت بکاری.

/ 0 نظر / 95 بازدید