تنیایی

نشئسه برد تنیایی وا سره رهم نئ خوره جم

خَشِم سی تشه که باروت، سوختمه غم مردم

/ 2 نظر / 4 بازدید
احـد رستگار فرد (س . آ )

ندا! دارم تجربه مئ کم. شعرئائی نه که سی همه لهجه یا قابل فهم و کلماتشو آشنا بوه.