« زٍضٍم »

 

گرئ بو بنیش وه تضم

وه چم وژت بّین

زئیض ذؤقت اض دل ز ضم

 

جو بئ قرار

هوش نوض دارت

 

دل ملک تؤنض

شُضُ چارک دارت

 

تؤمض غمم ونیض

وض خینض دظ آؤش مئضم

تا نحّشکئض مضرت چی گنمض دضم

/ 0 نظر / 16 بازدید