« شو کٍز »

شو کٍزضِ !

اُمایی وا مئ

نٍشٍسی وض تضم

شو نٍت کز کردی

دَم نضٍ گُشَنی

سٍفرضِ -  بَنی - دل نضِ وَنی

- دض ظامردو - دض نامردو  نالنی

شو کزض !

بمیرم سی او بارض لؤیات

گٍررضَ دٍم رت

جونم دٍرا ،

چَمٍم دٍرا ،

نینٍم ، ظف ظفض اَسٍرئات

شو کزض !

شرمض دظم زئاده

ار دظ واشونم چض فایٍدَض

وژم خاص مذُنئض

غمت کم نٍمَکه

ار بوشم ارئنت

اما بٌیظا بذُنئ

وض تِرنض دسگیری ، دسبرارئ

اُمام تا سٍر آسونت

          کویام مٍن در آغظ

          خدای وژض مذُنئ

          هر او گررض ، هماری

          حتن وظا وض دینم

          ئی دسیلض پتی نم

          کتم ، شو وض شونض پاسارضظ

          سرد و غمین و پر هناسض

حنض گظ آوردم وض حنض

          شرمم مئا وظا

          وه رنجض دس بوض یا

وض تاظ گئس دایا

          وض بریقض آسارئا

          دی کم دسیم پئایا

شمشئر آباد - خورموض

پسی نض 10 رو منض وه اول قهار – سال 1382

/ 0 نظر / 60 بازدید