هه مه تنیا که لر نئسم

سلام

آ تا هایم اول ره ، مئ واس قری چینه بوهم . که صو دؤصو برار عزیزی ، خوهر خوئی ده دسم دل خور نوه ، و دوسی ، دشمنی گله ای وهم نکئت :

۱- قراره دیچناکونه لری بنویسئم ،‌و هرچئ ها دش لری با . پس منتی بنئتو ری سرم و پئغومیاتونه وه لری بنویسیت . دونم اولش کمی سختی داره . اما وه کلوم خدا قسم چن گل که بنویسئت ...

۲ - هه مه تنیا که لر نئسم .!! شما هم چئ بنیسئت وه لری و سیم کل بکیت تا وه نوم خوتو نؤ وه کوم همه بنئمش دیچه .

۳- قراره دیچناکونه یه قرار مداری مئن خومو بنئمو که بتونئم لری نه راحتر بنئسیم و بحونئم . ار عمری با ده نوشته دمایی ها یواش یواش و ده ور  شروع بکم و پیشنهادیامه بؤم . شما هم ریش فکر بکئتو نو نظرتونه بؤیت .

خو ایسه که ینونه گوتم  و نیکم نشس . عارضم و حضورتو که خوهرم الهام  سیم پیغومئ نئائی سش درد نکه . مه که خیلی حظ کردم . حیفیم اوما شما هم نحونیتش . الوت مه وا خط لور دواره ده نو نوشتمشه .

(( دست مریزاد.

 خسته نویی.

وبلاگت خیلی خیلی قشنگه ولی کمی دیر بالا مئا. فکر مئ کم وه خاطر گرافیکشه که سنگینه. اگر بتونی سؤهک ترش بکی یا مئزبان وبلاگته عوض بکی راحت تر بتونم دش بنویسم.

ره کرده باد شمال دو جانم لیل

وه گمونم هل و میخک مئ کنن کل

شؤ همه شؤ وا خیالت میزنم دم

روز که موه نئ دئارت  مئ کشم غم

چش میارم چش مؤرم دوس نئ دئارش

دس ده دنیا شؤستمه هام ده خیالش

ای دوسه غمین نشی دنیا هه چنینه

روزگار گهی شاد و گهی غمینه

دلکم بئ مونسه نسار الون

برف کؤنش وجا بی نو ده سَرِش وَن ))

 

/ 0 نظر / 14 بازدید