« #موردۀ 2»

زئۀ 

ذئق آؤہِ زردئ زئرهِ پایام


نشئسۀ 

خینہ سردئ سرہ ڸؤیام


چؤکسۀ 

دؤگلاشہ گیرچئ مئنہ تي‌یام


ائشکسۀ

درکہ دردئ ده گُردم


گُشسۀ

زخمہ زیلہ زونیم


بررسۀ

ستینہ سفتہ سخونئام


دہِ بَن رتۀ هناسۀ سرد ؤ سۈزہ إنہ‎یام


مَري ڸشہ بئ گئونئ کِم

مردمۀ مۈشن مہ مِردِمۀ

/ 3 نظر / 23 بازدید
ندا

قشنگ بود دستت درد نکنه[دست]

ابراهیم خدائی

لا قلن وا فونت گپتر بنویس.. مه تموم دو نقطه و گاهئ سه نقطه یات یه نقطه دینم..[سوال]